Z bezobratlých živočichů se na podmáčených stanovištích vyskytují některé vzácnější druhy motýlů, jako např. ohniváček černočárný, ekologicky citlivý a mizející okáč stříbrooký. V posledních letech se naopak šíří perleťovec kopřivový a dosud poměrně častý je ohniváček modrolemý. Charakteristickým druhem těchto biotopů bývá vlhkomilná saranče tlustá.
Mokřadní louky poskytují útočiště i několika druhům obratlovců preferujícím vlhké biotopy. Žijí zde skokan hnědý, ropucha obecná, kuňka obecná a také ještěrka živorodá. Ptačí faunu charakterizuje výskyt bramborníčka hnědého, lindušky luční, cvrčilky zelené a čejky chocholaté. Vzácněji byla pozorována i bekasina otavní. Na zamokřeném území se také často nachází drobní savci - hraboš mokřadní a myška drobná.
Zpět


© 2007 Jules