ÚDOLÍ BRTNICE
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Rok vyhlášení: 2001
Výměra: 68,84 ha
Katastrální území: Střížov, Přímělkov, Dolní Smrčné, Komárovice,
Panská Lhota

Rezervaci tvoří údolní niva meandrujícího dolního toku řeky Brtnice s přilehlými stráněmi a četnými skalními výchozy. Představuje pestrou mozaiku subxerofilních, lučních a lesních společenstev s lokalitami chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na území rezervace se nachází zřícenina středověkého hradu Rokštejna.

Velká vegetační a druhová pestrost území je podmíněna stanovištní rozmanitostí odrážející pestrou geomorfologii říčního údolí. Bylo zde nalezeno více jak 600 druhů cévnatých rostlin, z toho 12 zákonem chráněných a ohrožených druhů, včetně 2 druhů silně ohrožených a 14 dalších druhů z Červeného seznamu ohrožených rostlin.
K nejvzácnějším druhům patří již téměř vyhynulý vstavač obecný, dřípatka horská a smil písečný. Na březích Brtnice se vyskytují místa s bohatými porosty chráněné kapradiny pérovníku pštrosího. V menší olšině mezi Rokštejnem a Doubkovem roste vzácně chráněná bledule jarní. Na jižně exponovaných údolních svazích s četnými výchozy skal se nalézají společenstva s převahou suchomilných druhů jako jsou strdivka sedmihradská, křivatec luční, pochybek prodloužený, máčka rolní, tolita lékařská aj. Na horních hranách údolí a kolem vrcholů skal jsou porosty borovice lesní, které svým charakterem připomínají reliktní bory. Ve zbytcích smíšených lesů, s dnes již silně pozměněným složením, rostou četní zástupci hajní květeny: hrachor jarní, plicník tmavý, jaterník trojlaločný, vraní oko čtyřlisté, pryšec sladký, vemeník dvoulistý aj. Na stinných chladnějších k severu exponovaných a většinou zalesněných svazích rostou vzácně druhy submontanní jako oměj pestrý, oměj vlčí, růže alpská a zimolez černý.
Zpět


© 2007 Jules