NA SKALIČCE
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Rok vyhlášení: 1988
Výměra: 1,39 ha
Katastrální území: Číchov

Chráněné území se nachází na příkrém svahu nad levým břehem Leštinského potoka. Členitý terén je tvořen jednak bývalou pastvinou se suchomilnými porosty a roztroušenými dřevinami, a jednak ze zarostlého lomu na dolomitické mramory a z okolních kamenitých svahů se smíšeným lesním porostem.

Na území se nachází především bohatá populace chráněného hořečku nahořklého. Z dalších ohrožených a chráněných druhů tu roste roztroušeně jalovec obecný a v ochranném pásmu ve smíšeném lesním porostu brambořík nachový. Dále zde rostou běžné druhy jako např. jestřábník chlupáček, kostřava ovčí, mateřídouška vejčitá, pupava bezlodyžná, světlík lékařský, třezalka tečkovaná, vítod obecný a mnohé další.
Zpět


© 2007 Jules